Gästbloggare – Målsättning för framtiden

isak  

Jag heter Torbjörn Wester, brukar blogga som infallsvinkel och det här gästblogginlägget är en del i min kandidatur till Piratpartiets partistyrelse.

Jag har presenterat mig själv och min kandidatur på min blogg.
Det här inlägget kommer att handla om mina målsättningar och förhoppningar för partiet inför framtiden.
Målsättningar för framtiden
Styrelsen vs. den nya partiledningenMitt förtroende för den nya partiledningen under Anna Troberg är mycket starkt. Jag tycker att hon har gjort ett bra jobb med att sätta samman partiledningen, och med att ta fram nya måldokument och verksamhetsplaner. Jag noterar dock att delar av hennes arbete med detta egentligen går in på styrelsens ”domäner”. Det skulle vara orättvist mot vår nye partiledare och mot partiet om styrelsen förhöll sig passiv i viktiga strategiska frågor. Styrelsens löpande arbete med strategiska frågeställningar bör omedelbart ta vid.
En tid av politisk realism för partiet
Piratpartiet är mycket ivrigt att vinna politiskt inflytande. Tyvärr har vi inte alltid varit så realistiska när det gäller våra möjligheter att nå sådant inflytande.
Rätt medicin för ökat väljarstöd är inte ”mer av samma”. Det var det vi testade i det senaste riksdagsvalet och det fungerade inte. Istället behövs en kontinuerlig omprövning av vårt sätt att arbeta och kommunicera, vilket är en linje som jag upplever att den nya partiledningen är inne på. Vi kan behöva testa nya, rentav traditionella, modeller för partiarbete.
Piratey, vector version
Ögonlappsestetik eller trovärdighet –
att välja rätt beroende på sammanhang
Vi behöver satsa på trovärdighet, både internt inför våra medlemmar och externt inför våra potentiella väljare. (Läs gärna mer om behovet av en balanserad politik, i mitt gästblogginlägg hos Gonte i tisdags.)
Efter de två senaste riksdagsvalen – särskilt efter det senaste – kommer det inte att vara trovärdigt att möta valåret 2014 med målsättningen att nå 4 % av väljarnas röster, om opinionsmätningarna ligger kvar på nuvarande nivå.
Sverigedemokraterna (inga jämförelser i övrigt) har under lång tid arbetat med att bygga upp politiskt förtroendekapital hos sina väljare. Det är värt att notera att de inför valet 2006 hade som uttalad målsättning att nå minst 2,5 % av rösterna. Det var en realistisk målsättning för partiet, som det även lyckades nå. Partistödet på den högre nivån hjälpte partiet att utveckla sin förmåga att framstå som ett reellt 4 %-alternativ inför valet 2010.
Jag vet att det är som att svära i kyrkan, men jag anser att partistyrelsen – som realistisk målsättning – bör uppdra åt partiledningen att nå minst 2 % av väljarstödet i riksdagsvalet 2014, dvs. en ambitiös ökning av väljarstödet med tre gånger jämfört med stödet i de senaste riksdagsvalen.
Det är avsevärt bättre med realistiska målsättningar, som medlemmarna tror på, än målsättningar som bygger på önsketänkande. En långsiktig strategi för att successivt vinna väljarnas förtroende är bättre än en orealistisk strategi som bygger på ”vertikaliteter”.
En första målsättning för partiledaren bör vara att uppnå ett stöd för partiet som innebär att det särredovisas i opinionsundersökningar. En vanlig regel hos opinionsundersökningsinstituten är att ett parti måste ha ett väljarstöd på minst 1,5 % vid tre på varandra följande mätningar, för att särredovisas. En ambitiös målsättning för partiledaren är att nå detta senast i december 2013.
Partiets ekonomi
Vår förmåga som parti hänger nära samman med våra ekonomiska förutsättningar. Det är en krass verklighet, även om ideella insatser har mycket stor vikt. Därför önskar jag uppdra målsättningen åt partiledaren att öka summan av donationerna till partiet med 10 % per år.
Deltagande på medlemsmötena
Eftersom medlemsmötena är partiets högsta beslutande organ finns det stort behov av att höja mötesdeltagandet. Besluten som fattas bör ha en hög grad av demokratisk legitimitet, vilket kräver högt mötesdeltagande. Jag vill att styrelsen i samarbete med partiledningen enas om ett mål för höjt mötesdeltagande.
Jag är även intresserad av att lyfta frågan om att (eventuellt) experimentera med ”piratombud”. Detta kräver ingen stadgeändring, eftersom det kan utformas så att det bygger på (den redan existerande) rätten att ge skriftlig fullmakt åt en representant som man litar på – som får sätta sig in i de aktuella frågorna och rösta å ens räkning. Kanske skulle det kunna bidra till ökad legitimitet för de beslut som fattas vid medlemsmötena och till bättre ordning vid medlemsmötena?
Stort fokus måste läggas på att förenkla medlemsmötena och göra dem mer lättöverskådliga. Man ska inte behöva vara hyperinsatt i partiet och i forumet för att kunna följa medlemsmötena.
Styrelsens strategiska arbeteJag anser att strategiska frågor i Piratpartiets styrelse i framtiden bör drivas mer i projektform än idag. Projekt med tydligt definierade, tidsbundna och utvärderingsbara mål leder ofta till bättre resultat än ett allmänt ”fortlöpande strategiskt arbete”.

Att slå fast de viktigaste strategiska målsättningarna fram till 2014 och arbeta för att nå dem, kommer att vara en spännande utmaning för styrelsen. Arbetet har redan påbörjats.
Avslutningsvis vill jag faktiskt lägga lite sordin på förväntningarna på den nya styrelsen. Jag är starkt medveten om att det inte går att uträtta några mirakel. Styrelsemedlemmarnas förutsättningar grumlas av det faktum att arbetet är ideellt och måste ske vid sidan av ordinarie arbeten, familj etc. Men jag hoppas att jag i denna serie av gästblogginlägg lyckats staka ut den riktning som jag vill arbeta för, så målmedvetet som möjligt, i uppdraget som styrelseledamot.
Detta är det sista av fem gästblogginlägg som publicerats som en del av min kandidatur till Piratpartiets styrelse. Jag kommer imorgon på min egen blogg – infallsvinkel – att publicera ett inlägg som sammanfattar denna kampanj.
Signerat,
Ring mig gärna om du har några frågor: 072-325 56 78.
Du kan också e-posta på torbjorn.wester@piratpartiet.se eller diskutera här på bloggen eller i min kandidaturtråd på forumet.